תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות)

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001

עבודת נשים במעבדות מסוכנות

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות),

תשס"א-2001*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-20 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 ,לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגון המעבידים שלדעתי הוא ארגון יציג ונוגע בדבר, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ,אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

    "אישה בגיל הפוריות" - אישה שטרם מלאו לה 45 שנים;  

    "בית ספר" - בית ספר שבו ניתן חינוך שיטתי ל-10 ילדים או יותר עד גיל 12 ועד בכלל;

    "מוסד חינוכי" - בית ספר, גן ילדים, מעון יום לילדים בגיל הרך;

    "מוסד רפואי" - בית חולים, מרפאה, מעבדה מיקרוביולוגית ותחנה לבריאות המשפחה

    (טיפת חלב);

    "מעביד" - לרבות מעסיק בפועל כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,

    תשנ"ו-1996 ,ולרבות מוסדות המכשירים נשים לעבודה במוסד חינוכי או רפואי;

    "עובדת" - לרבות סטודנטית ומתמחה השוהות במוסד חינוכי או רפואי במסגרת לימודיהן.

2. אישה בגיל הפוריות העובדת או המועמדת לעבוד במוסד חינוכי או רפואי –

(1) יידע אותה מעביד כי בשל אופי מקום עבודתה קיים סיכון מוגבר שתידבק באדמת (Rubella) וכי אם תחלה באדמת בזמן הריון הדבר עלול לסכן את התפתחות העובר, ויפנה אותה לתחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) המופעלת על ידי משרד הבריאות (להלן -טיפת חלב);

(2)מצאה טיפת חלב כי אין בידי האישה אישור רפואי על קבלת חיסון נגד אדמת (להלן-החיסון) תמליץ לה על קבלת החיסון; החיסון יינתן בתחנות טיפת חלב שמפעיל משרד הבריאות;

(3) אישה אשר חוסנה, כאמור בפסקה (2) תקבל מטיפת חלב אישור רפואי על קבלת החיסון; טיפת חלב תתעד מתן החיסון ומתן האישור הרפואי;

(4) סירבה האישה לקבל את החיסון, תחתום על טופס סירוב לקבלת חיסון לפי התוספת הראשונה, אשר יישמר בכרטיס הרפואי שלה בטיפת חלב למשך 26 שנים או עד הגיעה האישה לגיל 53 שנים, לפי המאוחר.

3. לא תועבד אישה בגיל פוריות במקום עבודה שבו מייצרים אטרטינט (Etretinate) , ובמקום עבודה שבו האוויר הסמוך לאזור נשימתה מכיל חומר המפורט בתוספת השנייה בריכוזים  העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), התשע"א-2011 (להלן – תקנות הניטור).

4. עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספות השלישית עד החמישית או העובדת  בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות, תודיע למעבידה על היותה בהריון, בתוך 10 ימים מהיום שבו נודע לה על הריונה; העובדת תצרף להודעתה אישור רפואי בדבר הריונה.

5. נודע למעביד על הריונה של עובדת, לא יעבידה –

  1. בהליך ייצור של חומרים המפורטים בתוספת השלישית;
  2. בחשיפה לחומרים המפורטים בתוספת הרביעית או לחומרים המפורטים בתוספת החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור;

                 הוראות פסקאות (1) ו- (2) לא יחולו על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה;

             3. בקרבה למקור חום העשוי להעלות את חום גופה מעל ל-5.38 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.

6 .נאסרה עבודת אישה בהתאם להוראות תקנה 5 ,ולא נמצאה בעבורה עבודה חלופית מתאימה אצל מעבידה, יינתן בידה אישור רפואי כאמור בתקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), תשנ"א-1991 

7 .עובדת החשופה בעבודתה לחומרים המפורטים בתוספת השנייה או החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור, או לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית והיא מניקה, תודיע למעבידה על היותה מניקה.

8 .הודיעה העובדת למעביד, כאמור בתקנה 7 ומסרה לו הצהרה בכתב על היותה מניקה לפי הטופס שבתוספת השישית, לא תועבד בעבודה שבה היא חשופה לחומרים המפורטים בתוספת השניה או החמישית בריכוזים העולים על אלה הנקובים בתוספת השנייה לתקנות הניטור או לחומרים המפורטים בתוספת השלישית או הרביעית; הוראה זו לא תחול על הזרקת תכשירים ציטוטוקסים אנטיסרטניים המפורטים בתוספת השלישית והרביעית שהם מוכנים להזרקה; על המעביד למצוא בעבורה עבודה חלופית מתאימה במידת האפשר.

9 .מעביד המעסיק נשים בגיל הפוריות, באחד ממקומות העבודה המפורטים להלן, חייב להציג תקנות אלה במקום בולט לעין אשר לעובדות יש גישה חופשית אליו ולציין את גורמי הסיכון הקיימים באותו מקום עבודה:

 (1) מוסד חינוכי או רפואי;

(2) מקום עבודה שבו מייצרים אטרטינט;

(3) מקום עבודה שבו מייצרים או מכינים את אחד החומרים המפורטים בתוספת השנייה עד החמישית;

(4) מקום עבודה שבו קיים מקור חום העשוי להעלות חום גוף מעל 5.38 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.

10 .תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), תש"ם-1979 - בטלות.

להורדת הקובץ>

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>